Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Regulamin Warsztatów LaboFun

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w warsztatach chemicznych (podczas zajęć pozalekcyjnych/ urodzin, przyjęć rodzinnych/ przyjęć firmowych) organizowanych w ramach projektu LaboFun (zwanych dalej „Warsztatami”).

2. Organizatorem Warsztatów dla dzieci jest firma Animki Iwona Senska (NIP 578-294-28-06) zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem

3. Cennik i czas trwania warsztatów publikowane są na stronie internetowej www.e-animki.pl

4. Opiekun prawny lub rodzic / właściciel firmy/ (zwany dalej „Zleceniodawcą”) dokonując czynności kupna Warsztatów dla dzieci akceptuje zaprezentowane na stronie szczegóły dotyczące warsztatów oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w Warsztatach, o ile zostaną zgłoszone do udziału przez rodzica lub opiekuna prawnego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie godzi się na taki stan rzeczy, przed rozpoczęciem Warsztatów zgłasza pisemnie zastrzeżenie.

7. Cena warsztatów obejmuje wszystkie używane przez uczestników produkty, naczynia i urządzenia.

8. Organizator zastrzega, że w Warsztatach może brać udział ograniczona liczba uczestników (max. 15 osób/grupa)

9. Zleceniodawca zapewnia odpowiednie miejsce warsztatów (stoły, krzesła, dostęp do wody, dostęp do prądu, przestrzeń dostosowaną do ilości uczestników). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas warsztatów ( w tym zabrudzenie ubrań lub zabrudzeń przestrzeni).

10. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Uczestnika ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni. Odpowiedzialność dotyczy kwestii materialnych i prawnych za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika w trakcie trwania Warsztatów, w stosunku do innych osób, w tym innych Uczestników i instruktorów prowadzących Warsztaty jak i za uszkodzenia mienia Zleceniodawcy.

To Top